VN

Thông tin về việc nộp đơn xin cư trú dài hạn (visa D)

Kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2020, Tổng lãnh sự quán Hungary tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu tiếp nhận lại các hồ sơ xin thị thực cư trú dài hạn (visa D). Đương đơn vẫn cần xin lịch hẹn nộp hồ sơ qua email.

Xin lưu ýTất cả đương đơn phải đặt lịch hẹn trong mọi trường hợp, kể cả những đương đơn có lịch hẹn đã được xác nhận bởi Lãnh sự quán trước và sau ngày 15 tháng 6 năm 2020.

Đương đơn vui lòng xin lịch hẹn qua email:

konzulatus.hcm@mfa.gov.hu ​​(bằng tiếng Hungary hoặc tiếng Anh) hoặc consulate.hcm@mfa.gov.hu ​​(bằng tiếng Việt).

EN

Information on resuming applications for long-term residency (D-type visa)

The Consulate General of Hungary in Ho Chi Minh City will resume application procedures for long-term residency (D-type visa) cases as of 15 June 2020. Please note that application submission is still subject to prior appointment booking via e-mail.

Please note that appointment request needs to be made in every case, even in the cases of former appointment requests registered and confirmed by the Consulate General Office for a date before or after 15 June 2020.

Appointment can be made via email at konzulatus.hcm@mfa.gov.hu (in Hungarian or English) or at consulate.hcm@mfa.gov.hu (in Vietnamese).

HU

Tájékoztatás a D-típusú vízum és tartózkodási engedély iránti kérelmezés újra indulásáról

Magyarország Ho Si Minh-városi Főkonzulátusán 2020. június 15-i hatállyal ismételten megnyílik a lehetőség a 90 napot meghaladó tartózkodásra jogosító, ún. D-típusú vízum és tartózkodási engedély iránti kérelmek előterjesztésére, amelynek változatlanul előfeltétele az e-mail útján történő időpontfoglalás.

Felhívjuk figyelmet, hogy minden esetben – tehát a 2020. június 15-e előtti és utáni időszakra a Főkonzulátus által befogadott és visszaigazolt időpontfoglalások esetében is – új időpont foglalása szükséges.

Időpontfoglalás a konzulatus.hcm@mfa.gov.hu (magyarul és angolul), vagy a consulate.hcm@mfa.gov.hu (vietnámi nyelven) emailcímen lehetséges.