A schengeni C vízum kiadása iránti kérelem benyújtás feltételei az alábbiak:

A kérelmeket legfeljebb hat hónappal, legalább 15 naptári nappal a tervezett utazás megkezdése előtt kell benyújtani. Ha a benyújtás napjától számítva kevesebb, mint 16 nap van hátra az utazásig, a vízumkérelem nem fogadható be. A kérelem késedelmes benyújtásáért, illetve az emiatt esetlegesen meghiúsuló utazásokért a konzulátusok semmiféle felelősséggel nem tartoznak.

Indokolt, sürgős, különösen méltányolható egyedi esetekben a külképviselet lehetőséget adhat rá, hogy a kérelmeket a tervezett utazás megkezdése előtti 15 naptári napos határidőn belül is be lehessen nyújtani.

Be kell nyújtani a hiánytalanul és olvashatóan kitöltött, aláírt vízumkérdőívet (kiskorú kérelmező esetén mindkét szülőnek szükséges aláírnia a kérelmet). A kérdőív ingyenes, beszerezhető a konzulátusokon vagy letölthető a Külügyminisztérium honlapjáról (http://konzuliszolgalat.kormany.hu/vizumkerdoiv).

A kérelmezőnek rendelkeznie kell érvényes útlevéllel, amely:

• legalább két üres oldalt tartalmaz

• a megelőző 10 éven belül bocsátották ki

• érvényessége legalább három hónappal meghaladja a tagállamok területéről történő távozás napját, vagy több tartózkodás esetén a tagállamok területéről történő tervezett utolsó távozás napját

A kérelemhez mellékelni kell 1 db igazolványkép méretű színes fényképet (a vízumkérdőívre ráragasztva), amely 6 hónapnál nem régebbi.

A kérelmező biometrikus adatait (ujjnyomat, fénykép) a kérelembeadáskor fel kell venni.

A vízumdíjat be kell fizetni. (* A külképviseleten helyszíni készpénzes vagy bankkártyás fizetési mód nem lehetséges, a díjat a kérelmezők a Főkonzulátus épületével szemközt elhelyezkedő Vietcombankban tudják befizetni a Főkonzulátus bankszámlájára. Erről nyugtát kapnak az ügyfelek a bankban, melyet a Főkonzulátuson szükséges bemutatniuk. )

A vízumdíjakról:

Vízum típusa Új díj
Schengen vízum  2.100.000 VND *
Schengen vízum 6-12 év között 1.050.000 VND
Schengen vízum 0-6 év között Díjmentes

* 2022.01.01. napjától a díjtábla módosult, a schengeni C vízum 18 év felettiek esetében 2.100.000 VND összeg

A vízumkérelem elutasítása esetén a vízumdíj nem téríthető vissza.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani?

- kitöltött vízumkérdőívet színes igazolványképpel ellátva

- a kérelmezőnek a tartózkodás teljes időtartamára és valamennyi schengeni tagállam területére érvényes utas- és egészségbiztosítással kell rendelkeznie, amely fedez minden olyan költséget, amely egészségügyi okból, sürgősségi orvosi ellátás és/vagy sürgősségi kórházi kezelés, vagy elhalálozás miatt történő hazaszállítás kapcsán a tagállamok területén történő tartózkodásuk során felmerülhet (minimálisan 30.000 EUR fedezetű)

- schengeni térségbe történő beutazás és visszautazás feltételeit igazoló dokumentumok (pl. repülőjegy) (* A jelenleg hatályos szigorító intézkedésekre tekintettel Vietnám területére való beutazás feltétele a repülőjárat indulási helyszínén/városában működő Vietnámi Nagykövetség vagy a Vietnámi Külügyminisztérium PubliC Security Department által kibocsátott igazolás, mely alátámasztja, hogy nevezett vietnámi állampolgár adott repülőjáratra jogosult felszállni és Vietnámba beutazni. Ezt a dokumentumot is szükséges becsatolt a vízum kérelemhez.)

- schengeni térségben történő tartózkodást igazoló dokumentumok (pl. igazolás lefoglalt és kifizetett szállásfoglalásról, lakásbérleti szerződés)

- anyagi fedezet igazolása ( pl.a kérelem benyújtását megelőző három hónapra visszamenőleges bankszámla kivonat, munkáltatói jövedelem igazolás)

- egyéb támogató dokumentum (pl. munkahelyi, iskolalátogatási, társadalombiztosítási igazolások, fogadófél meghívást alátámasztó igazolása)

- amennyiben a kérelmező nem Vietnám állampolgára, szükséges a jogszerű vietnámi tartózkodás igazolása (érvényes tartózkodási engedély);

- kiskorú kérelmező esetén, amennyiben csak az egyik szülő utazik, szükséges a másik szülő beleegyező nyilatkozata; amennyiben a szülők elváltak az ezt igazoló dokumentum.

Turista célú utazás esetén az utazási iroda igazolása vagy egyéni utazás esetén az előre kifizetett szállásfoglalás.

Tanulmányi vagy más tudományos, továbbképzési célú beutazás esetén a fogadó intézmény befogadói igazolása, és a várható magyarországi szálláscím igazolása. - Látogatás esetén az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) által kiállított és záradékolt meghívólevél vagy közjegyzői okirati formába foglalt meghívólevél és a magyarországi meghívó fél személyi igazolványának/útlevelének fénymásolata.

Családi kapcsolatok ápolása esetén a látogató célú beutazásra vonatkozó dokumentumok vagy a kérelmező igazolása a családi kapcsolatok fennállásáról és a beutazás és a tartózkodás célját bemutató, büntetőjogi felelősség tudatában aláírt nyilatkozata. A nyilatkozatnak ki kell térnie a családi kapcsolat fokára, s tartalmaznia kell a családtag nevét, címét, telefonszámát.

Üzleti célú beutazáskor, magyarországi üzleti partner megléte esetén az üzleti partner meghívólevele, a kereskedelmi-üzleti kapcsolatok fennállásának igazolása, vagy a helyi kereskedelmi/gazdasági kamara igazolása az üzleti tevékenységről és a várható magyarországi szálláscím igazolása.

Gyógykezelési célú beutazás esetén a fogadó egészségügyi intézmény igazolása, amely tartalmazza, hogy a gyógykezelés várható fedezete rendelkezésre áll, illetve a gyógykezelés fedezetének egyéb igazolása és a várható magyarországi szálláscím igazolása.

Fuvarozók esetében a fuvarozó cég igazolása, illetve kérelme.

Magyarország területén eltemetett hozzátartozó sírhelyének látogatása céljából a sírhely létét és a rokonsági fokot igazoló dokumentum.

Kulturális célú beutazás esetén kulturális szolgáltatóval kötött megbízási szerződés, alkotó munkára vonatkozó meghívás, vagy a rendezvény szervezőjének meghívása.

Sport célú beutazás esetén, a magyarországi sportversenyen való részvételt igazoló akkreditáció, vagy magyarországi sportegyesülettel kötött szerződés, vagy a küldő egyesület / olimpiai bizottság / sportért felelős főhatóság igazolása.

Konferencián való részvétel esetén, a konferencia szervezőjének meghívója, vagy visszaigazolása a részvételről és/vagy a küldő szervezet igazolása; a konferencia részvételi díjának befizetését igazoló dokumentum.

Egyéb olyan beutazási cél esetén, amely más kategóriába nem sorolható: a beutazás és a tartózkodás céljára vonatkozó vízumkérelmezői nyilatkozat.

Figyelem! A lehetséges támogató dokumentumok fenti felsorolása példálózó jellegű, nem kizárólagos lista. A vízumkérelem benyújtásához szükséges dokumentumok körét a helyi viszonyok függvényében és a konkrét eset összes körülményének figyelembevételével a konzul határozza meg, az bármikor változtatható, alakítható.

 

Mi történik, ha valamilyen támogató dokumentum hiányzik a kérelem előterjesztésekor?

A kérelem benyújtásakor hiánypótlási felhívás kerül átadásra az ügyfél részére, az abban sorolt dokumentumokat pontosan megjelölt határidőben, elsősorban e-mail formájában szükséges továbbítani a Főkonzulátus konzulatus.hcm@mfa.gov.hu email címére.

A vízum előzetes beutazási engedély, amely birtokosát nem jogosítja fel automatikusan a belépésre. A beutazás és tartózkodás feltételeinek igazolását a határátkeléskor is kérhetik az utastól. Amennyiben ezt nem tudja teljesíteni, úgy a határról visszafordíthatják.

Figyelem! A Magyarországon hatályos járványügyi szabályozások és beutazási feltételek vonatkozásában a http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/covid-19-utazasi-informaciok, https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs honlapokon kérjük tájékozódjon.

A kérelmek elbírálási ideje 15 naptári nap, ami legfeljebb 45 naptári napra módosítható.

A vízumkérelem elutasítása esetén az elutasításról szóló döntést és annak indokait a konzul az erre rendszeresített formanyomtatványon közli a kérelmezővel. Elutasítás esetén a vízumeljárási díjat a konzulátus nem téríti vissza.

Jogorvoslat

Vízum iránti kérelem elutasítása, a vízum megsemmisítése, valamint a vízum visszavonása tárgyában hozott döntés esetén a kérelmező jogorvoslattal élhet. A fellebbezést a vízum iránti kérelmet elutasító határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül lehet benyújtani a vízumkérelmet elbíráló külképviseletnél. A jogorvoslati kérelemről a Külügyminisztérium 15 napon belül dönt. A vízum megsemmisítése vagy visszavonása elleni fellebbezést három napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezést a külpolitikáért felelős miniszter öt napon belül bírálja el. A jogorvoslati eljárás díja 30 EUR, ami a másodfokon meghozott pozitív döntés esetén sem jár vissza.

A fellebbezés tárgyában hozott elutasító döntéssel szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. Elutasítás esetén a vízumeljárási díj ismételt megfizetése mellett bármikor új kérelem adható be.