• Dr. Baloghdi Tibor - Tổng Lãnh sự

 

  • Rostás Gábor - Phó Tổng Lãnh sự, Lãnh sự

 

  • Szűcs Anna - Lãnh sự

 

  • Domokos Tamás Dániel - Tùy Viện Kinh Tế và Thương Mại

 

  • Magyar Tibor - Chánh Văn phòng    

 

 

  • Cố vấn Đạo đức công sở: dr. Czikó Anita

            Địa chỉ liên lạc: 1027 Budapest Bem rkp. 47.

            Điện thoại: +36-1-458-3600

            E-mail: integritas@mfa.gov.hu